Všeobecné podmínky spolupráce pro lektory - iLektori.cz

I. Obecné informace

 1. iLektori.cz (dále jen portál) zprostředkovává kontakt mezi lektory a žáky.
 2. Provozovatelem portálu je Ing. Jiří Weinlich, Dlouhá 52, Zábřeh, 78901, IČ: 01610953, vedený u ŽÚ v Zábřeze.
 3. Provozovatel vydává tyto Všeobecné podmínky použití ( "Podmínky"), které upravují práva a povinnosti Uživatelů při využívání služeb poskytovaných na iLektori.cz, a právní vztahy mezi Provozovatelem, Studentem a Lektorem.

II. Definice

Student je fyzická osoba bez ohledu na věk, která má zájem o doučování a hledá Lektora prostřednictvím portálu iLektori.cz.

Lektor je fyzická osoba starší 15 let, která má zájem doučovat jiné osoby v určitém předmětu a nabízí služby doučování za předem dohodnutou odměnu.

Služby jsou služby poskytované Provozovatelem prostřednictvím portálu iLektori.cz.

III. Registrace lektora

 1. Jako lektor se může zaregistrovat bezúhonná fyzická osoba starší 15 let, která je schopna poskytovat soukromou výuku na území ČR, ve svém oboru má dostatečné znalosti a má přístup k internetu.
 2. Lektor smí být v databázi registrován jen jednou a není oprávněn svým jménem nabízet výuku jiného lektora ani služby jiného subjektu.
 3. Lektor poskytuje výuku soukromě, na své náklady a odpovědnost. Splnění zákonných podmínek k výuce je odpovědností lektora.
 4. Portál zobrazuje v databázi každému registrovanému lektorovi veřejně přístupnou nabídku jeho výuky. O pořadí a místě umístění inzerátu v databázi rozhoduje portál.
 5. Lektor je povinen o sobě uvádět pravdivé a nezkreslené údaje a udržovat je v databázi aktuální.
 6. Lektor je povinen každému žákovi reagujícímu na nabídku v dohledné době odpovědět.
 7. Lektor bere na vědomí, že vytvoření profilu a registrace na portálu iLektori.cz je podmíněna umístěním profilové fotografie. Musí jít o fotografii obličeje, která umožňuje určit identitu osoby. Lektor se zavazuje použít pouze fotografie v dobré kvalitě, ke kterým má autorská práva, resp. souhlas autora. Lektor nesmí na server přidávat fotografie a profilové informace, které jsou v rozporu s dobrými mravy a se všeobecně závaznými právními předpisy České republiky, včetně erotických, pornografických fotografií, fotografií špatné kvality a hanlivých textů. Fotografie nesmí obsahovat logo nebo vodoznak. Fotografii, která nesplňuje požadovaná kritéria, je Provozovatel oprávněn odmítnout.
 8. Lektor souhlasí se zveřejněním emailu případně telefonního čísla uvedených při registraci za účelem jeho kontaktování.
 9. Provozovatel si vyhrazuje právo zasáhnout do profilu Lektora, případně profil zrušit i bez udání důvodu, pokud jsou profilové informace v rozporu s těmito podmínkami.

Poučení pro lektory při registraci do iLektoři.cz

Osobní údaje uvedené lektorem při registraci a klientem při zadaní poptávky jsou zpracovávány z oprávněného zájmu správce, a to za účelem zprostředkování služby lektorování, a to výhradně v elektronické podobě ve webové aplikaci projektu iLektoři.cz. Osobní údaje neslouží k marketingovým účelům. Archivuje se jméno a příjmení lektora, e-mail, telefonní číslo. Jméno, emailová adresa a telefonní číslo slouží webovému portálu iLektoři.cz k informování lektora o uhrazení poplatků. deaktivaci účtu, nebo jiných obchodních sděleních. Archivované údaje budou na žádost lektora smazány. Veškeré informace a Vaše osobní údaje můžete editovat ve Vašem profilu.

Pokud chcete portál iLektoři.cz používat, je nutné odsouhlasit naše podmínky.

IV. Zakázka

 1. Lektor je povinen provádět výuku v nejlepší možné kvalitě a vyvarovat se všeho, co by mohlo poškodit dobré jméno portálu.
 2. Ceny výuky si určuje lektor. Cenu za výuku vyplácí žák přímo lektorovi. Lektor není oprávněn po přijetí zakázky po žákovi požadovat vyšší cenu, než jakou uvedl v nabídce.
 3. Místo a čas výuky jsou na dohodě mezi lektorem a žákem. Lektor je povinen ve své nabídce předem informovat o svých možnostech.

V. Poplatky a Provize

 1. Lektor je povinen uhradit paušální poplatek dle platného Ceníku v den úhrady, aby mohl být jeho profil zobrazen na portálu. Úhradu je nutné provést přes platební bránu přístupnou v profilu lektora.
 2. Počet kontaktů lektora není portálem nijak omezen ani zpoplatněn.
 3. Lektor si může zvolit zobrazení svého profilu na hlavní straně portálu. Zvýhodněné zobrazení na hlavní straně je aktivováno po uhrazení poplatku dle platného Ceníku v den úhrady. Úhradu je nutné provést přes platební bránu přístupnou v profilu lektora.
 4. Na ceny dle IV. a), c) se mohou vztahovat mimořádné slevy a akce, které jsou lektorovi nabídnuty v rámci mimořádné nabídky, nebo akce. Taková nabídka je vždy lektorovi doručena e-mailem.
 5. Provozovatel je oprávněn ceník kdykoli změnit, přičemž nový ceník je platný dnem jeho zveřejnění na portálu.

VI. Ukončení nebo omezení spolupráce

 1. Tuto dohodu lze oběma stranami kdykoli vypovědět.
 2. V případě porušení podmínek lektorem může portál dočasně zablokovat zobrazování profilu. Samotné zablokování nabídky se ještě nepovažuje za výpověď této dohody.
 3. Během výpovědní lhůty ani během doby zablokované nabídky nezanikají lektorovi povinnosti vyplývající z této dohody.
 4. Lektor může předplatné kdykoliv zrušit s účinností k poslednímu dni předplaceného období.
 5. Na žádost Lektora doručenou na adresu info@iLektori.cz bude profil zrušen. Tímto nevzniká nárok na vrácení poplatků za zobrazení profilu lektora.

VII. Ostatní ujednání

 1. Portál se zavazuje, že informace vedené o lektorovi použije jen pro účely této dohody a neposkytne je třetím osobám. Výjimkou je zveřejnění mailové adresy případně telefonního čísla a zveřejnění údajů zobrazených v profilu lektora, jež jsou veřejně přístupné.
 2. Osobní údaje lektorů a klientů jsou zpracovávány dle podmínek zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění (o ochraně osobních údajů) a podle směrnice 95/46/ES o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
 3. Lektor uděluje Provozovateli souhlas ve smyslu zákona o elektronickém obchodu na zasílání e-mailových zpráv obsahujících informace o novinkách, které portál nabízí. Tento souhlas může Lektor kdykoliv odvolat.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. iLektoři.cz se zavazují uchovávat údaje poskytnuté lektorem a klientem pouze pro vlastní potřeby a neposkytovat je třetím osobám. Výjimkou je zveřejnění mailové adresy případně telefonního čísla a zveřejnění údajů zobrazených v profilu lektora, jež jsou veřejně přístupné.
 2. Lektor se zavazuje poskytovat výuku v nejlepší možné kvalitě, jakékoliv skutečnosti, které by mohly ovlivnit jeho profesionalitu a dobré jméno je povinen portálu bezprostředně ohlásit.
 3. iLektoři.cz neodpovídají za případné škody vzniklé výpadkem funkčnosti webu, nebo odesílání mailů. Rovněž nenesou odpovědnost za škody způsobené nedostatečným zabezpečením účtu lektorů
 4. iLektoři.cz si vyhrazují možnost uvedené podmínky, ceny a částky změnit, tyto změny se nebudou vztahovat na probíhající akce a lektoři budou o takovýchto změnách vždy informováni.

Podmínky jsou platné od 1.3.2019